Nyhed

26. september 2017

En af de førende forskere inden for læring er psykologen Carol S. Dwecks fra Stanford University. Hun arbejder med, hvordan man ved hjælp af det, hun kalder ’det udviklende mind set’, kan inspirere mennesker til læring.

Hendes arbejde har vundet stort indpas rundt om i verden. Herhjemme har en af de førende eksperter på området, Lene Heckman, hentet inspiration fra Carol S. Dweck. Lene Heckmann er indehaver af Kompetencehuset Heckmann og forfatter til bogen ’Det gode tankesæt’, der bygger på Carol S. Dwecks læringsteori.

Vi har taget en snak med Lene Heckmann for at få en forståelse for, hvad det vil sige at have et ’udviklende mind set’ –  eller ’Det gode tankesæt’ som hun kalder det – og hvordan man som voksen hos Lær for Livet kan bruge hendes teori i praksis.

Et nyt syn på intelligens: Læring som en proces

Ifølge Lene Heckmann er den grundlæggende forskel på Carol S. Dwecks forskning og tidligere forskning, at læring anskues som noget formbart – noget der er i proces, frem for noget statisk.

Carol S. Dweck har i sin forskning fundet to typer af tankesæt, som Lene Heckmann refererer til som ’det fikserede tankesæt’ og ’det dynamiske tankesæt’. Med tankesæt forstås det sæt af tanker og holdninger, et menneske arbejder ud fra, og som styrer, hvordan man ser på egen og andres læring

Det fikserede tankesæt og det dynamiske tankesæt

’Det fikserede tankesæt’ er kendetegnet ved, at man oplever intelligens som uforanderlig. Børn, der har et sådan tankesæt, har ofte tendens til at give op, når de stilles overfor en udfordrende opgave, fordi de sidestiller fejl og fiasko med lav intelligens. Dygtighed forbindes med at gøre noget hurtigt og fejlfrit.

’Det dynamiske tankesæt’ er derimod kendetegnet ved en tro på, at intelligens kan udvikle sig. Børn med et dynamisk tankesæt vil opleve modgang og nederlag som muligheder for selvstændig forbedring og intellektuel forbedring.

Troen på at intelligens kan udvikle sig, er dog ikke det samme som at tro, at alle kan blive til hvad som helst. Ifølge Lene Heckmann handler det om en tro på, at potentialet er ukendt, og at det er umuligt at slå fast, hvad et menneske kan nå, hvis han eller hun brænder for det. Som bekendt er det ikke altid de mest intelligente, der når længst, skiver hun i sin bog.

De to tankesæt skal ikke forstå som statiske størrelser, men derimod noget, der varierer afhængigt af konteksten. Eksempelvis kan man i én situation f.eks., når man laver matematik, have et ’fikseret tankesæt’ og i en anden situation når man laver dansk, have et ’dynamisk tankesæt’. Ifølge Lene Heckmann er fordelingen af de to tankesæt ofte 50/50.

Tankesættet er et vigtigt element i personligheden, men det kan ændres, hvis man bliver gjort opmærksom på, at det er muligt at påvirke sit eget tankesæt, og hvis man får nogle konkrete værktøjer.

Fra perfomancekultur til læringskultur

Men hvordan kan du som voksen hos Lær for Livet hjælpe barnet med at udvikle et mere dynamisk tankesæt?

Ifølge Lene Heckman handler det første og fremmest om, at både barn og voksen får en forståelse af intelligens som noget formbart, hvor barnets indsats har stor betydning. Der skal med andre ord skabes en læringskultur, hvor der er fokus på proces og ikke præstation. Et vigtigt skridt i den retning er, at være bevidst om, hvordan man taler til barnet, og hvilke ord man bruger.

Sproget har nemlig stor betydning i forhold til, hvordan læring opfattes. Tag eksempelvis ros – måden du giver ros og anerkendelse på, har afgørende betydning for motivationen. Der er stor forskel på, om den ros, du giver, er personrettet eller procesrettet. Lad os tage et par eksempler.

Når du bruger ord som ”Det er dejligt at se, hvor hårdt du har arbejdet med opgaven”, ”Super flot at du bliver ved med at prøve at løse opgaven, selvom den er svær” eller ”Jeg kan se, du har gjort dig umage”, hylder du processen og den indsats, barnet har lagt i at løse opgaven. Hvis du derimod siger ”Du er dygtig”, ”Du er hurtig til at lære” eller ”Du er så klog, når du løser opgaverne så hurtigt”, roser du mere selve præstationen eller barnets personlige karaktertræk.

Om ikke at kunne – endnu

Et af de centrale begreber inden for Carol S. Dwecks læringsteori er ordet ’Endnu’. Ordret tydeliggør, at læring og intelligens ikke er statisk, men derimod en proces. Hvis et barn f.eks. ikke kan finde ud af at løse en opgave, kan du fremme tankegangen ved at indskyde ’nej ikke endnu’. Ordret ’endnu’ viser med andre ord, at barnet er på en læringsrejse. Som voksen hos Lær for Livet kan du altså hjælpe barnet med at udvikle et dynamisk tankesæt ved at belønne specifikke succeser, indsatser og barnets grundighed eller indsats i en opgave.

5 gode råd: hvordan du fremmer et udviklende tankesæt

Lene Heckmann opstiller i sin bog fem gode råd til, hvordan man som voksen kan hjælpe et barn med at udvikle et dynamisk tankesæt;

  1. Udfordr barnet: Det er vigtigt, at barnet oplever at blive udfordret. Udfordring giver faglig udvikling. Uden udfordring vil fremskridt ske langsommere, og barnet vil have sværere ved at lære. Det er vigtigt, at barnet lærer at mestre udfordringer. Nogle børn vil opleve at føle sig usikre, når de stilles overfor en udfordring, og her er det vigtigt, at du taler med barnet om, at det er ok at fejle.
  2. Tal om at begå fejl. Tal med barnet om, at det er ok at lave fejl, og at fejl er noget, vi lærer af. Lene Heckmann bruger begrebet ’fejltastisk’ for at understrege vigtigheden af, at fejl ikke er forbudt.
  3. Hjælp eleverne med at lave læringsstrategier: Det er vigtigt at hjælpe barnet med at udvikle nogle læringsstrategier, så de får redskaber til, hvordan de skal gribe en udfordrende opgave an. Lene Heckmann arbejder med det, hun kalder de tre T’er; Tænk, Tjek, Tal. ’Tænk’ står for, at barnet lige stopper op og tænker sig om en ekstra gang, ’Tjek’ betyder, at man lige skal sikre, at man har læst opgaven ordentligt igennem, og ’Tal’ står for, at man lige skal prøve at vende opgaven med sin sidemakker, inden man spørger underviseren.
  4. Træn eleverne i metakognition: Hjælp børnene til at få sat ord på det, de gør, ved at stille dem nogle refleksive spørgsmål a la ’Hvad vil du gøre for at udfordre dig selv i dag?’ eller ’Hvad vil du gøre for at lære det?’ Osv.
  5. Fokuser på proces og ikke præstationen: Tal med barnet om, at det er indsatsen, der er vigtig og beløn barnet efter, hvor stor en indsats det har lagt i en given opgave, i stedet for at rose barnet for en bestemt karakter. Understreg, at fejl er velkomne, og at man faktisk ofte lærer af dem.

Du kan læse mere om det udviklende tankesæt i Lene Heckmann’s Bog ’Det gode tankesæt’.

  • Følg os