Om kommunesamarbejdet

Lær for Livet samarbejder i dag med 47 kommuner. Kommunens primære opgave i samarbejdet med Lær for Livet er at visitere børn til programmet. Når børnene først er visiteret og tilmeldt, sørger Lær for Livets sekretariat for at holde kommunen underrettet og informeret om barnets trivsel og faglige udvikling.

Visitation af børn til lær for livet

Lær for Livet er sat i verden for at rumme mange og meget forskellige børn. Børnene i programmet skal dog opfylde følgende kriterier:

  • Barnet skal enten være anbragt eller have forebyggende foranstaltninger, som kommunen anvender for at støtte udsatte børn og unge samt deres familier.
  • Barnet skal være mellem 9 og 13 år. Det vil sige, at barnet ved gennemførelsen af første Learning Camp skal være fyldt min. 9 år og max. 13 år.
  • Barnet skal være kognitivt inden for normalområdet, dvs. være normalt begavet, men må gerne gå i specialklasse.

Alle børn, der opfylder tilmeldingskriterierne, er velkomne. De skal blot kunne indgå i et konstruktivt og udviklende læringsfællesskab med andre børn og voksne. Kommunen vurderer det enkelte barns egnethed til programmet – eventuelt i dialog med Lær for Livet, som i tvivlstilfælde gerne indgår i dialog om, hvorvidt det enkelte barn vil være i stand til at gennemføre campen og indgå i en mentorrelation.

Når barnet først er tilmeldt Lær for Livet, varer engagementet i seks år. Det vil sige, at både mentorordning og barnets generelle tilknytning til Lær for Livet fortsætter selvom barnet fx hjemgives, eller hvis barnet skal flytte. Pladsen i Lær for Livet kan derfor ikke gives videre til et andet barn.


“Lær for livet er et fantastisk projekt, der giver børnene et enormt fagligt løft. Barnet bliver mødt der, hvor det er, og læringen tilpasses den enkeltes niveau. Det betyder, at børnene føler sig dygtige og får oplevelsen af faglig succes, og det er en kæmpe gevinst.”

Kirsten Carlsbæk, familieplejekonsulent i Helsingør Kommune


RAMMEAFTALE

Kernen i samarbejdet er en rammeaftale, som er gældende for alle seks år, barnet er med i Lær for Livet. Aftalen indeholder en stillingtagen til:

  • Visitation af børn
  • Økonomi
  • Kommunens involvering
  • Kontaktperson
  • Videndeling
  • Organisering

Når rammeaftalen er på plads, kan kommunen visitere børn til Lær for Livet hvert år med start i sommerferien, hvor den første Learning Camp finder sted. Kommunen kan visitere så mange børn til programmet, som den har mulighed for, så længe der er plads i det pågældende år.

ØKONOMI

Kommunen betaler 50.000 kr. pr. barn det første år og 15.000 kr. om året i fem år. Der er desuden mulighed for forlængelse af barnets deltagelse. Betalingen stopper, hvis barnet går ud af programmet. Derudover skal kommunen afholde transportomkostninger i forbindelse med Learning Camp.

Januar 2020
Indsend listen med de børn, der indstilles til programmet i 2019. Listen sendes som sikker mail til Charlotte Boe Hede: charlotte@laerforlivet.dk

Marts 2020
Formalia skal være på plads: Data på børnene og samtykke fra forældremyndighedsindehavere. Materialet sendes til Charlotte Boe Hede via en sikker mail til charlotte@laerforlivet.dk eller via Lær for Livets e-boks.

ØNSKER I AT VÆRE SAMARBEJDSKOMMUNE?

Hvis I som kommune ønsker at være med, eller blot vide mere om det kommunesamarbejdet kan I få mere information ved at skrive til projektkoordinator Charlotte Boe Hede.

 

Læs kommunefolder

Lær for Livets samarbejdskommuner