Learning Camp

Learning Camps er særligt tilrettelagte læringsforløb, hvor børnene løftes fagligt og socialt. Lær for Livet afholder i alt otte camps for hver Learning Kid-årgang.

Learning camp for anbragte børn

Learning Camp (LC) tager afsæt i et uddannelsesprogram med tydelige mål og rammer med fokus på aktiv læring, lege og spil som væsentlige elementer i undervisningen. Undervisningen er differentieret og børnene oplever at blive mødt med krav og forventninger, som de kan leve op til. Der arbejdes ligeledes målrettet med børnenes personlige og sociale kompetencer for at ruste dem bedst muligt til deres videre skolegang.

HVORFOR SPECIALISEREDE LÆRINGSFORLØB?

Vores erfaring viser, at de særligt tilrettelagte læringsforløb har en positiv indvirkning på børn med behov for en ekstra indsats. Det løfter børnene fagligt, øger deres lyst til læring og gavner også klassen som samlet læringsmiljø. I de kommende år får vi også forskningens ord for, hvordan indsatserne virker, og hvor langtidsholdbare effekterne er.

Læs om Lær for Livets følgeforskning her


Vi ved med sikkerhed, at de sædvanlige måder at møde udsatte børn og unge på læringsmæssigt, ikke har haft stor succes. Der mangler andre læringsveje for nogle af de udsatte grupper i skolen.

Søren Langager, lektor ved DPU, Aarhus Universitet


RAMMERNE FOR LEARNING CAMP

Learning Camp er startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet. Det første år er Learning Kids på tre Learning Camps. Den første camp finder sted i sommerferien og varer 10 dage, den næste i efterårsferien er på 5 dage og den tredje til foråret er henover en weekend. Learning Kids har de øvrige fem år mulighed for at vælge mellem 4 tema-camps om året. Alle er garanteret minimum én camp og op til fire, hvis der er ledige pladser. 

Learning Camp afvikles efter principper om rolige rutiner, regelmæssig struktur, høj grad af forudsigelighed og pålidelige, voksne rollemodeller.

På Learning Camp følger børnene et fastlagt dagsprogram med en vis grad af selvforvaltning og valgfrihed inden for de givne rammer. Dagsprogrammet er delt op i undervisning med fokus dels på læsning, dansk og matematik, dels på sociale og personlige kompetencer. Endelig koncentrerer en del af undervisningen sig om andre aktiviteter, som relaterer sig til læring, men som børnene selv har mulighed for at vælge imellem. Det vil typisk være kreative og/eller fysiske aktiviteter ledt af de voksne.

Lær for Livets tese er, at udsatte børn rummer ligeså stort fagligt potentiale som ikke-udsatte børn; at de med den rette støtte, de rette redskaber og via de rette læringsstrategier kan opnå de samme faglige resultater.

På den baggrund bliver der på Learning Camp lagt vægt på at børnene:

  • oplever et fagligt løft i læsning, dansk og matematik
  • erhverver sig strategier til at styrke egen læring til anvendelse i nye og ukendte læringssituationer
  • udvikler en øget lyst til læring, da det giver bedre muligheder for succes i uddannelsessystemet fremadrettet
  • oparbejder et optimeret “mindset” gennem styrkelse af personlige og sociale kompetencer og oplever dermed øget trivsel, selvtillid, selvværd – værktøjer som kan styrke deres skolegang og hjælpe dem til at navigere under svære vilkår.

Learning Camp har derfor fokus på at skabe en optimal læringssituation for hvert enkelt barn, hvor omdrejningspunktet er udvikling af personlige og sociale kompetencer og faglig styrkelse i læsning, dansk og matematik.

Undervisningen målrettes den enkelte

På Learning Camp er traditionelle klasseværelser med borde og stole ofte erstattet af alternative læringsmiljøer, der hjælper børnene med at koncentrere sig, være afstressede, indlæringsparate og dermed styrke læringen.
Læringsmiljøet giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen på alternative måder, skabe fordybelse, høj faglighed, fleksibilitet, differentiering og inklusion. Undervisningen kan fx foregå på frie arealer, hvor kroppen er i bevægelse.

Læring og livsduelighed går hånd i hånd

Både intelligens og social arv har stor betydning for børns liv. Men inden for de seneste år har forskere identificeret et noget andet sæt egenskaber, som ser ud til at betyde mindst lige så meget for børns succes. Det er nogle personlige egenskaber – eller karakterstyrker, som de ofte også kaldes – som blandt inkluderer evner som vedholdenhed, selvkontrol, selvregulering, optimisme og åbenhed.

Det er dokumenteret, at selvkontrol betyder dobbelt så meget som intelligens for børns faglige resultater i skolen. En række studier har vist, hvordan børns personlige egenskaber påvirker alle dele af deres liv. Børn, der udvikler deres ikke-kognitive evner er gladere, sundere, har det bedre med sig selv og er generelt mere socialt kompetente.

I Danmark er der også et stigende fokus på betydningen af børns personlige og sociale egenskaber. Vi kalder det for livsduelighed. SFI definerer livsduelighed som:

”… personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fællesskaber og udvikle sig i mødet med omverdenen. […] Livsduelighed kan styrkes i familie, socialt netværk og fritidsliv samt institution, skole og uddannelsesforløb gennem pædagogisk påvirkning.”

Blandt forskere er det således den gængse opfattelse, at børns livsduelighed er noget formbart, som kan påvirkes og udvikles. Det vil sige, at børn i hvert fald i en vis udstrækning kan lære egenskaber som vedholdenhed, selvregulering og optimisme. Samtidig viser forskningen, at det kan være vanskeligt – især for børn, der er vokset op under vanskelige og utrygge vilkår.

Growth mindset og fixed mindset

Det er dokumenteret, at børn, der har en grundlæggende tro på, at de kan udvikle deres egne evner, er mere villige til at gribe udfordringer, arbejder hårdere i skolen og har større mod på at fejle. De tænker “det kan godt være, at jeg ikke er så god til matematik lige nu, men hvis jeg øver mig, bliver jeg bedre” i stedet for at tænke “matematik er ikke noget for mig, jeg kommer aldrig til at lære det”, blot fordi de fx har lidt svært ved det eller er nødt til at bruge lang tid for at forstå det. Der er her tale om to differentierede mindsets. Her skelner man mellem henholdsvis fixed mindset og growth mindset.

Fixed mindset er et “fastlåst” grundsyn, hvor barnet tror, at klog er noget, man enten er eller ikke er. Børn med denne opfattelse har tendens til at søge hen mod opgaver, de føler sig sikre på, at de kan løse, mens de forsøger at undgå opgaver, hvor de er nødt til at kæmpe, hvilket begrænser deres læringsudbytte.

Growth mindset på den anden side er et mere “fleksibelt” grundsyn. Med et growth mindset betragtes intelligens og evner som noget, der kan udvikles og forbedres, når man øver sig, begår fejl og anstrenger sig. Børn med denne opfattelse, er langt mere villige til at opsøge udfordringer og er bedre til at håndtere nederlag og er langt mere motiverede for at lære i skolen.

Disse grundopfattelser, hvordan vi ser på os selv og det, vi oplever, har ofte en stor betydning for vores valg og adfærd, og dermed også for hvilke personlige egenskaber vi udviser.

Børnenes mindset ser ud til at være relativt formbare, selv på en kort bane. De kan påvirkes gennem pædagogiske tiltag og relationerne mellem børn og voksne – og derfor vil arbejdet med at påvirke børnenes mindset være omdrejningspunktet for Personal Learning på Learning Camp.

Selvom forskningen stadig befinder sig på et tidligt stadie, er der meget der tyder på, at arbejdet med mindsets kan være med til at udvikle børnenes personlige egenskaber – også selvom deres udgangspunkter er forskellige.

Mindset på learning camp

På Learning Camp fokuserer vi ud fra tre overordnede tilgange for at opmuntre growth mindset:

VI GØR DET SAMMEN – Alle har brug for hjælp en gang i mellem, så på Learning Camp husker vi at hjælpe hinanden, og vi beder om hjælp, når vi selv har brug for det. Vi har et stærkt fællesskab, fordi vi alle sammen – både børn og voksne – gør vores bedste for at bidrage til det og for at passe på det.

VI UDFORDRER OS SELV – På Learning Camp er vi ikke bange for at komme til at begå en fejl eller at sige noget forkert, for det lærer man en masse af. Vi siger ’ja’ til nye muligheder – også selvom det kan føles lidt svært.

VI BLIVER VED – på Learning Camp øver vi os og gør os umage – også selvom det nogle gange er lidt kedeligt. Vi prøver os frem og finder sammen nye veje til at komme videre, hvis vi er gået i stå.