Resultater

Erfaringer og resultater efter syv år med Lær for Livet

Lær for Livet er sat i verden for at styrke anbragte børns læring og livsduelighed, så flere af dem lykkes med at gennemføre en uddannelse og på sigt skabe sig et godt liv. Dette afsnit belyser Lær for Livets egen opgørelse over, hvordan det går de deltagere i programmet, som er forbi 9. klasse.

Vores nyeste undersøgelse af børnenes skoleresultater viser, at af de 118 unge i Lær for Livet, som i sommeren 2019 var gået ud af 9. klasse, har hele 78 procent af dem bestået Folkeskolens Afgangseksamen (FSA) i 9. eller 10. klasse. 28 af de 118 går pt. i 10. klasse og har dermed stadig chancen for at gennemføre afgangsprøven. Det fremgår af figuren nedenfor.

Deltageres færdiggørelse af uddannelse | Lær for Livet

9 ud af 10 Learning Kids er godt på vej i uddannelse

Ser vi på deres videre vej i uddannelsessystemet kan vi se, at udover de 24 procent, der går i 10. klasse, så går 18 procent på FGU eller STU (forberedende til ungdomsuddannelse), mens 46 procent af dem er godt i gang med en ungdomsuddannelse. Kun 10 procent af dem er pt. ikke i gang med arbejde eller uddannelse. Det fremgår af figuren nedenfor:

Learning Kids er godt på vej i uddannelse | Lær for Livet

Om Lær for Livets dataindsamling

Lær for Livet har indsamlet de data og oplysninger, som beskrives ovenfor. Oplysningerne er hovedsageligt indhentet hos de unges anbringelsessteder. I enkelte tilfælde har vi fået informationen gennem kommuner eller de unges mentorer. Data er i første omgang indsamlet via e-mail, dernæst digitale spørgeskemaer og slutteligt telefoniske opkald. 118 ud af 121 mulige har besvaret undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 98. Den høje svarprocent medfører, at de beskrevne resultater ift. en bestået afgangseksamen og videre skoleforløb er repræsentative for de unge LFL-kids, der er gået ud af 9. klasse.

De børn og unge, som deltager i Lær for Livet, udgør en ”mellemgruppe” i den samlede gruppe af anbragte børn og unge med hensyn til tyngden af sociale, emotionelle og skolefaglige vanskeligheder. (Kilde: Langager m.fl. 2019: Lær for Livet – De deltagende børn og deres trivselsmæssige udvikling. Aarhus Universitetsforlag: p 50).

77 ud af 118 børn i undersøgelsen – altså lige godt og vel to tredjedele – af de unge, der er gået ud af 9. klasse, bor hos en plejefamilie (herunder netværkspleje). 23 LFL-kids, svarende til ca. 20 % af de unge, bor på opholdssted og de sidste 18 unge (15 %) er hjemgivet.