Brobygning

Formålet med brobygning

I Lær for Livet bygger vi bro til skole og hjem for at styrke barnets hjemmelæringsmiljø og samarbejdet med de fagprofessionelle. Det gør vi blandt andet ved at give barnets voksne oplæg i de metoder, vi benytter på camp, og ved tilbyde en samtale mellem en camp-voksen og barnet og hjemmet i forbindelse med afhentning på camp.

Derudover får barnet en læringspakke med hjem fra camp, hvori der både er diplom, skønlitteratur, fagmateriale, BørneAvisen og legetøj, som understøtter campens pædagogiske fokus. Efter camp får både hjem, skole, mentor og sagsbehandler tilsendt en opfølgningsmail om campens fokus samt det enkelte barns udvikling.

Lær for Livet tilbyder som noget nyt at afholde workshops for børnenes fagprofessionelle, hvor fokus er på videndeling og tværfaglige drøftelser med afsæt i Lær for Livets pædagogiske ramme.

Børnenes hjem og mentor kan desuden tilmelde sig læseprojektet ”Læs Sammen”, hvor de løbende kan få tilsendt bøger og læseguides tilpasset barnets niveau og interesse.

Broen til hverdagen

Centralt i Lær for Livet er brobygningen mellem programmet og barnets egen skole. Det skal sikre, at udbyttet fra Learning Camps og mentorordningen kommer børnene til gavn i hverdagen på deres skole.

Skole-hjem-samtaler
Den sidste dag af en Learning Camp er der ”skole-hjem-samtale”, hvor barnets nærmeste voksne er inviteret. Det er enten forældre, plejeforældre eller en pædagog fra den institution, hvor barnet bor. De får fortalt, hvad barnet har været igennem, og hvordan det har rykket sig fagligt, personligt og socialt.
Læringsmappe
En læringsmappe bliver udarbejdet af Lær for Livet for hvert enkelt barn under de tre første camps og sendes efterfølgende til skolen, anbringelsesstedet, kommunen og mentoren. Læringsmappen indeholder beskrivelser af barnets styrker, barnets arbejde i dansk og matematik, samt eksempler på projekter barnet har lavet i løbet af Learning Camp.

Formålet er at synliggøre barnets faglige, personlige og sociale progression og videreformidle denne til plejeforældre, anbringelsessted, skole og mentor. Videreformidlingen muliggør at skole og mentor kan tage udgangspunkt i barnets nuværende behov og møder barnet med høje forventninger.

Litteratur – Læs sammen
Børnene får skønlitteratur med hjem fra camp. Læsning med børn giver ikke bare børnene muligheder for at udvikle sig sprogligt, i den forstand at de lærer nye ord og vendinger, men i det hele taget repræsenterer læsning og ikke mindst samtaler om tekster og læsning i hjemmet en vigtig socialisering, som både direkte og indirekte forbereder børn godt til skolens undervisning i sprog og tekster såvel kognitivt som færdighedsmæssigt.
Logbog & læringssamtaler
På camp skriver børnene logbog, som de har med hjem, og holder læringssamtaler, hvor de sætter mål for, hvad de vil arbejde med hjemme; målene deles med barnets voksne.

Det kan være en pædagogisk udfordring at bringe barnets forståelse af egen læring i spil. Læringssamtaler og brugen af logbog er pædagogiske redskaber, der netop kan hjælpe refleksion omkring egen læring i gang. Gennem logbog og læringssamtale får børnene mulighed for at sætte ord på egen læring og strategier, og kan bedre se deres egen læringsfremgang.

Når Learning Kids oplever og selv kan sætte ord på egen læringsudbytte og progression, er der god chance for, at deres gåpåmod og lyst til at lære nyt vil stige. Ved at nedskrive tanker får børnene mulighed for at vende tilbage, videreudvikle og anvende deres læring som grundlag for mere nuanceret tænkning og dybdelæring.

Inden første learning camp
Barnets lærere hjemme bliver bedt om at udpege, hvad barnet især skal arbejde med inden første camp. LFL sender spørgeskema til børnenes lærere med spørgsmål om børnenes faglige, sociale og personlige behov. Formålet er at gøre læreren opmærksom på barnets deltagelse i Lær for Livet og på samme tid at få mere info om barnet forud for camp.
Workshop for de voksne omkring barnet
Lær for Livet afholder workshops for forældre, plejefamilier og medarbejdere på anbringelsessteder, hvor de lærer om det tankesæt, børnene har med hjem fra camp, og at støtte barnet i at lave eksempelvis matematik, læse og gå til eksamen. Forskning viser, at de voksnes involvering har afgørende betydning for børns læring. Desuden har de forventninger, et barn mødes med, betydning for dennes præstationer.