Bliv samarbejdskommune

Kommunesamarbejdet

Det er kommunens primære opgave i samarbejde med Lær for Livet at visitere børn til programmet og skabe et godt samarbejde mellem barnet, barnets hjem og skole. Kernen i samarbejdet er det enkelte barns trivsel og udvikling i programmet.

Når barnet først er visiteret og tilmeldt, får barnet en mentor, der hjælper med at bygge bro mellem barnets hjem og skole i hverdagen. Derudover vil Lær for Livets sekretariat holde kommunen underrettet og informeret om barnets udvikling og trivsel med årlige statusmøder og behovsbestemte kontrakter mellem sagsbehandler og Lær for Livet.

I samarbejdet mellem kommunen og Lær for Livet udarbejdes en rammeaftale, som er gældende for alle seks år. Aftalen indeholder en stillingtagen til:

 • Visitation af børn
 • Økonomi
 • Kommunens involvering
 • Kontaktperson
 • Videndeling
 • Organisering
 • GDPR

Når rammeaftalen er på plads, kan kommunen visitere børn til Lær for Livet hvert år med start i sommerferien, hvor den første Learning Camp finder sted. Hvis det er nødvendigt, er det muligt at visitere et barn uden at have en rammeaftale efter aftale med Lær for Livet.

Økonomi

Kommunens medfinansiering pr. barn, der begynder i Lær for Livet i 2023, er i alt 164.105 kr. Prisen dækker hele den periode, hvor barnet deltager i programmet – dvs. i alt seks år. Beløbet PL-reguleres årligt. Betalingen sker i årlige rater baseret på aktiviteterne i LFL. For børn med start i 2023 betyder det en betaling på 58.231 kr. i det første år og 21.175 kr. i hvert af de efterfølgende år (niveau 2023). Hvis et barn forlader programmet, stopper betalingen det følgende år, uanset hvornår barnet stopper.

Når der er indgået aftale om samarbejde med Lær for Livet, arrangerer kommunen typisk et introduktionsmøde, hvor Lær for Livet præsenterer programmet for sagsbehandlere og andre, der skal visitere børnene og måske har spørgsmål til samarbejdet.

Kommunen står for at formidle tilbuddet til relevante forældre, anbringelsessteder og børn og unge i kommunen. Lær for Livet har udarbejdet informationsmateriale, som bliver stillet til rådighed for kommunen, og Lær for Livet holder også gerne oplæg for fx forældre, plejeforældre og andre, hvis kommunen vurderer, at det er relevant

VISITATION AF BØRN TIL LÆRINGSPROGRAMMET

Lær for Livet er sat i verden for at rumme mange og meget forskellige børn. Børnene i programmet skal dog opfylde følgende kriterier:

 • Barnet skal enten være anbragt eller have forebyggende foranstaltninger, som kommunen anvender for at støtte udsatte børn og unge samt deres familier.
 • Barnet skal være mellem 9 og 13 år. Det vil sige, at barnet ved gennemførelsen af første Learning Camp skal være fyldt minimum 9 år og max 13 år.
 • Barnet skal være kognitivt inden for normalområdet, dvs. være normalt begavet, men må gerne gå i specialklasse.
 • Barnet kan fortsætte i Lær for Livet også selvom barnets socialsag afsluttes. Finansiering kan ske efter Servicelovens §§ 52 eller 11 eller efter folkeskolelovens § 5.
 • Under punkterne om barnet skal der stå, at barnet kan fortsætte i LFL også selvom barnets socialesag afsluttes. Finansiering kan ske efter Servicelovens §§ 52 eller 11 eller efter folkeskolelovens § 5.

HVILKE BØRN ER EGNEDE ?

Alle børn, der opfylder tilmeldingskriterierne, er velkomne. De skal blot kunne indgå i et konstruktivt og udviklende læringsfællesskab med andre børn og voksne. Kommunen vurderer det enkelte barns egnethed til programmet – eventuelt i dialog med Lær for Livet, som i tvivlstilfælde gerne indgår i dialog om, hvorvidt det enkelte barn vil være i stand til at gennemføre campen og indgå i en mentorrelation.

Når barnet først er tilmeldt Lær for Livet, varer deltagelsen i seks år. Er barnet anbragt, men bliver hjemgivet eller flytter undervejs, fortsætter mentorordningen og barnets tilknytning til Lær for Livet i samme omfang som før hjemgivelsen/flytningen. Pladsen i Lær for Livet kan derfor ikke gives videre til et andet barn.

Ønsker i at være samarbejdskommune?

Hvis I som kommune ønsker at være med, eller blot ønsker at vide mere, kan I få mere information ved at skrive til projektkoordinator Charlotte Boe Hede.

Skriv til os